Hôm nay Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 5 Năm 2023

Kết nối chúng tôi: https://www.facebook.com/dungcuthethaophamgia/
https://www.youtube.com/channel/UCmv2f9O_ZmzKWSTkIgQ1KbA
https://twitter.com/Dngcththaophmg1
https://www.instagram.com/dungcuthethaophamgia/

Định giá thời gian của một chuỗi tiền tệ qua bài tập thực hành - Hãy tính toán giá trị thực của tiền tệ trong các quyết định đầu tư

THỜI GIÁ CỦA MỘT CHUỖI TIỀN TỆ

I. VỐN VAY

1. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn ngân hàng với kế hoạch tháo khoán như sau: Đầu mỗi năm là 5.000 trđ, liên tục trong 4 năm, thanh toán cả vốn lẫn lãi khi đáo hạn với lãi suất là 10%/năm. Hãy xác định số tiền phải trả cho ngân hàng khi đáo hạn và lập bảng theo dõi thanh toán nợ vay vốn ?
Đáp số: a). 25.525,5 trđ
       b). Lập bảng theo dõi thanh toán nợ vay
Năm    Vốn gốc    Số dư đầu    Lãi vay    Số dư cuối
1    5.000    5.000    500    5.500
…    …    …    …    …
4    5.000    23.205    2.320.5    25.525.5

2. Doanh nghiệp huy động vốn dài hạn của nhân viên, cuối mỗi tháng trích lại tiền lương của một người là 2 trđ, liên tục trong 5 năm, với lãi suất là 1%/tháng.
Yêu cầu:
a- Hãy xác định số tiền mà doanh nghiệp phải trả một lần cho mỗi nhân viên vào cuối năm thứ  5 ? 
b- Xác định số lãi phải trả ở năm thứ 2 ?
c- Xác định số tiền cho mỗi người vào cuối năm thứ 3 ?
d- Lập bảng theo dõi nợ vay ?
Đáp số: a). 12.879.109 đ;     b). 235.650 đ;    c). 6.793.119 đ
              d).   Bảng theo dõi nợ vay
Kỳ hạn    Dư nợ đầu kỳ     Tiền lãi    Vốn    Dư nợ cuối kỳ
    Fvi-1    Ii    Cf    Fvi
1    -    -    2.000.000    2.000.000
2    2.000.000    253.650    2.000.000    4.253.650
3    4.253.650    539.469    2.000.000    6.793.119.36
4    6.793.119    861.536    2.000.000    9.654.657
5    9.654.657    1.224.452    2.000.000    12.879.109

3. Một dự án đầu tư bằng vốn vay dài hạn ngân hàng với số vốn vay ban đầu là 5.000.000 USD. Ngân hàng cho doanh nghiệp trả đều cả vốn lẫn lãi là 10 năm, lãi suất là 10%/năm (lãi kép). Yêu cầu:        
a- Xác định tiền doanh nghiệp phải trả mỗi năm (cả vốn + lãi) là bao nhiêu ?
b- Xác định số vốn phải trả ở kỳ thứ 6 ?
c- Xác định số lãi vay phải trả ở kỳ thứ 7 ?
d- Xác định số dư nợ còn phải trả ở cuối kỳ thứ 5 ?
e- Xác định tổng số vốn phải trả cho đến hết kỳ thứ 8 ?
f- Xác định tổng số lãi vay phải trả cho đến hết kỳ thứ 9 ?
g- Lập bảng hoàn trả nợ vay dài hạn ?
Đáp số:  a). 813.727 $;       b). 505.260 $;        c). 257.941 $
               d). 3.084.665$;     e). 3.587.714 $;     f). 3.063.294 $
n    Dư đầu kỳ    Tổng số    Lãi    Vốn     Dư cuối kỳ
1    5,000,000    813,727    500,000    313,727    4,686,273
2    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
3    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
4    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
5    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
6    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
7    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
8    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
9    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
10    739,752    813,727    73,975    739,752    -
             3,137,270    5,000,000    


4. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức tháo khoán như sau:
- 6 tháng đầu, mỗi tháng 100 trđ;
- 8 tháng tiếp theo, mỗi tháng 150 trđ;
- 4 tháng cuối, mỗi tháng 180 trđ. 
Hãy xác định tổng số tiền cả vốn lẫn lãi phải trả cho ngân hàng khi đáo hạn ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 2.717,412 trđ

5. Doanh nghiệp đầu tư một thiết bị bằng vay vốn tài trợ ngân hàng với phương thức thanh toán cả vốn lẫn lãi như sau:
- 6 tháng đầu, mỗi tháng 100 trđ;
- 8 tháng tiếp theo, mỗi tháng 150 trđ;
- 4 tháng cuối, mỗi tháng 180 trđ. 
Hãy xác định giá trị thiết bị cần đầu tư ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 2.271,803 trđ

6. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức tháo khoán như sau: 
- Cuối tháng đầu tiên: 100 trđ;
- Từ cuối tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng tăng hơn so với tháng trước đó là 10 trđ.  
Hãy xác định tổng số tiền cả vốn lẫn lãi phải trả cho ngân hàng khi đáo hạn ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 11.384,57 trđ
                         
7. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức tháo khoán như sau: Cuối tháng đầu tiên: 1.000 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng giảm bớt so với tháng trước đó là 20 trđ.  
Hãy xác định tổng số tiền cả vốn lẫn lãi phải trả cho ngân hàng khi đáo hạn ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 28.923,12 trđ
                            
8. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức tháo khoán như sau: Cuối tháng đầu tiên: 100 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng tăng hơn so với tháng trước đó là 5%.  
Hãy xác định tổng số tiền cả vốn lẫn lãi phải trả cho ngân hàng khi đáo hạn ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 10.902,62 trđ

9. Một dự án đầu tư bằng vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức thanh toán vốn gốc lẫn lãi dự kiến như sau: Cuối tháng đầu tiên: 1.000 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng giảm bớt so với tháng trước đó là 20 trđ.  
Hãy xác định số vốn cần vay của ngân hàng ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 20.215,0913 trđ
                         
10. Một dự án đầu tư bằng vay vốn dài hạn ngân hàng với phương thức thanh toán vốn gốc lẫn lãi dự kiến như sau: Cuối tháng đầu tiên: 200 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng tăng so tháng trước đó 5%.  
a). Hãy xác định số vốn cần vay của ngân hàng ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
b.) Giả sử mỗi tháng giảm so tháng trước đó 5%, hãy xác định số vốn cần vay ?
Đáp số: a). 15.240,22 trđ;         b). 2.965,747 trđ

11. Một khoản vay được ngân hàng cho thanh toán theo phương thức sau:
- Cuối tháng thứ 5 là 100 trđ;
- 12 tháng tiếp theo mỗi tháng tăng hơn so với tháng trước đó là 10%;
- Lãi nhập vốn mỗi  quý 1 lần với lãi suất 3%/quý (lãi suất thực).
Xác định số vốn cần vay hiện nay?
Đáp số: 2.173,731 trđ

12. Lấy lại nội dung bài tập 71, giả sử tốc độ tăng là 10% cho mỗi quý (3 tháng) tiếp theo, lãi nhập vốn mỗi tháng 1 lần (LS: 0,99%/tháng, tức 3%/quý)?  Với t  = 5 đợt thanh toán
Đáp số: 545, 207 trđ                                

II. MUA BÁN TRẢ GÓP

           13. Doanh nghiệp bán 1 lô hàng trả chậm với yêu cầu là trả đều mỗi tháng là 5 trđ/tháng, trong vòng 10 tháng, lần đầu tiên vào cuối tháng thứ 1 sau ngày bán. Khách hàng muốn trả tiền ngay thì phải thu khách hàng  bao nhiêu? Cho biết lãi suất trả chậm là 1%/tháng.
           Đáp số:47,356523 trđ

         14. DN mua trả góp 1 lô hàng có giá bán trả ngay là 464.1 trđ, theo hợp đồng DN phải trả đều đặn mỗi   năm là 146.41 trđ (cả vốn lẫn lãi) trong thời gian là 4 năm. Hỏi lãi suất trả chậm của lô hàng là bao nhiêu ? 
Đáp số:  10%/năm

         15. Doanh nghiệp mua một lô hàng có giá trả ngay là 2.000 trđ, thanh toán đều cả vốn lẫn lãi trong 8 năm,  với lãi suất là 10%/năm. Xác định số lãi phải trả ở kỳ thứ 5?
              Đáp số:  118,834463 trđ    
    

    
  16. Doanh nghiệp xuất bán một lô hàng có giá bán trả ngay là 1.221,02 trđ, trả đều cả vốn lẫn lãi trong 5 năm, lãi suất trả chậm là 10%/năm. Hãy lập bảng thaeo dõi thanh toán nợ trả góp ?
Đáp số:
n    Dư đầu kỳ    Tổng số    Lãi    Vốn     Dư cuối kỳ
1    1.221,020    322,102    122,102    200,000    1.021,020
2    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
3    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
4    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
5    ……….    ……….    ……….    ……….    ……….
6    Cộng    1.610,510    389,490    1.221,020    

           17.  Cty ABC đưa ra chính sách bán hàng trả góp như sau: Thu tiền ngay sau khi bán là 5 trd, số còn lại thu dần đều trong vòng 5 tháng, mỗi tháng 2 trđ, lần đầu tiên trong đợt sau này là 3 tháng. Lãi suất 1%/tháng. Xác định giá bán trả ngay của lô hàng?
Đáp số:  14,5156 trđ

18. Doanh nghiệp bán trả góp một lô hàng với phương thức thu nợ như sau:
- 6 tháng đầu, mỗi tháng 200 trđ;
- 8 tháng tiếp theo, mỗi tháng 300 trđ;
- 4 tháng cuối, mỗi tháng 360 trđ. 
Hãy xác định giá trị thiết bị cần đầu tư ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 4.543,606 trđ

19. Doanh nghiệp bán trả góp một lô hàng  với phương thức thu nợ như sau: Cuối tháng đầu tiên: 100 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng tăng so tháng trước đó 10 trđ.   Hãy xác định giá bán trả ngay của lô hàng ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 7.956,957 trđ;

20. Doanh nghiệp bán trả góp một lô hàng  với phương thức thu nợ như sau: Cuối tháng đầu tiên: 50 trđ, từ tháng thứ 2 đến hết năm thứ 3, mỗi tháng tăng so tháng trước đó 5%.   Hãy xác định giá bán trả ngay của lô hàng ? Cho biết lãi suất vay là 1%/tháng.
Đáp số: 3.810,055 trđ;
           
             21. Doanh nghiệp bán trả góp một lô hàng với phương thức thanh toán cả vốn lẫn lãi đều nhau gồm 6 đợt, mỗi đợt 100 trđ; Mỗi đợt cách nhau 6 tháng; Đợt thanh toán đầu tiên vào cuối tháng thứ 5; Lãi suất trả chậm là 10%/năm, lãi nhập vốn nữa năm 1 lần. Khách hàng muốn mua trả ngay thì phải thu khách hàng bao nhiêu tiền?
           Đáp số: 513,570 trđ

22. Doanh nghiệp bán trả góp một lô hàng với phương thức thanh toán cả vốn lẫn lãi đều nhau gồm 6 đợt, mỗi đợt 100 trđ; Mỗi đợt cách nhau 4 tháng; Đợt thanh toán đầu tiên vào cuối tháng thứ 5; Lãi suất trả chậm là 10%/năm, lãi nhập vốn nữa năm 1 lần. Khách hàng muốn mua trả ngay thì phải thu khách hàng bao nhiêu tiền?
           Đáp số: 533,400 trđ

23. Doanh nghiệp mua một lô hàng trả chậm có giá trả ngay là  3.000 trđ. Bên bán đề nghị 2 phương thức thanh toán:
Phương thức 1: Trả trong 10 năm, cuối mỗi năm trả 500 trđ
Phương thức 2: Trả làm 5 kỳ, mỗi kỳ 1.050 trđ, mỗi kỳ cách nhau 2 năm, lần đầu tiên cách 2 năm sau ngày vay.
Yêu cầu: Hãy giúp doanh nghiệp lựa chon phương thức mua tốt nhất ? 
Đáp số:  r1   =   10,56%/năm;           r2   =   10,50%/ năm
            Chọn phương thức 2 vì có lãi suất vay vốn thấp hơn  (10,50% < 10,56%)
                     
III. ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN.
                             
24. Doanh nghiệp phát hành đầu mỗi năm là 200.000 trái phiếu, liên tục trong 5 năm, thời hạn lưu hành trái phiếu theo thứ tự là : 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm và 1 năm, mệnh giá là 1 trđ/TP, lãi suất 10%/năm. Hãy xác định số tiền cả vốn lẫn lãi  phải trả  một lần khi đáo hạn thanh toán?  
Đáp số: 1.343.122 trđ

25. Một dự án đầu tư bằng vốn trái phiếu phát hành với số lượng là 500.000 trái phiếu, mênh giá là 100 $/TP. Tiền trái phiếu được trả đều cả vốn lẫn lãi mỗi năm, thời hạn lưu hành trái phiếu là 10 năm, lãi suất là 10%/năm (lãi kép). Yêu cầu:    a- Xác định tiền doanh nghiệp phải trả mỗi năm (cả vốn lẫn lãi)?
b- Xác định số vốn trái phiếu phải trả ở kỳ thứ 6 ?
c- Xác định số lãi vay trái phiếu phải trả ở kỳ thứ 7 ?
d- Xác định số dư nợ trái phiếu còn phải trả ở cuối kỳ thứ 5 ?
e- Xác định tổng số vốn trái phiếu phải trả cho đến hết kỳ thứ 8 ?
f- Xác định tổng số lãi vay trái phiếu phải trả cho đến hết kỳ thứ 9 ?
g- Lập bảng hoàn trả trái phiếu dài hạn ?
Lưu ý: Xác định cả lượng trái phiếu và số tiền phải trả. Lượng trái phiếu thanh toán được quy tròn về số nguyên gần nhất.
Đáp số: a). 81.373TP x 100$    b). 50.526 TP x 100$    c). 25.794 TP x 100$
   d). 308.467 TP x 100$;          e). 358.775TP x 100$   f).306.329TP x  100$
   
g).  Lập bảng hoàn trả trái phiếu dài hạn          
n    Pvi    CF    Ii    Ci    Pvi+1
1    50000000    8137269.74    5000000    3137270    46862730
2    …………    …………    …………    …………    …………
3    …………    …………    …………    …………    …………
4    …………    …………    …………    …………    …………
5    …………    …………    …………    …………    …………
6    …………    …………    …………    …………    …………
7    …………    …………    …………    …………    …………
8    …………    …………    …………    …………    …………
9    …………    …………    …………    …………    …………
10    7397518    8137269.74    739751.8    7397518    0
          81372697.4    31372697    50000000     


26. Một công ty tài chính phát hành 800.000 trái phiếu, thời hạn lưu hành là 5 năm, mệnh giá là 450.000 đ/TP, giá mua lại là 500.000 đ/TP, lãi suất là 10%/năm (lãi kép). Tiền trái phiếu được trả đều cả vốn lẫn lãi mỗi năm. Hãy lập bảng hoàn trả trái phiếu theo hai phương pháp sau:
a- Số tiền C/lệch giữa giá mua lại và mệnh giá được xác định độc lập với phần vốn và lãi mỗi kỳ ?
b- Số tiền C/lệch giữa giá mua lại và mệnh giá được xác định chung với phần vốn và lãi mỗi kỳ ?
Đáp số:
a) + Lượng trái phiếu thu hồi.
n    Pv    Cf    I    V    D        
1    800000    211038    80000    131038    668962        
2    …    …    …    …    …        
3    …    …    …    …    …        
4    …    …    …    …    …        
5    191853    211038    19185    191853    0        
Cộng         1055190    255190    800000             
       + Số tiền chi trả trái phiếu.    
n    Pv    Cf    I    V    M    T    D
1    360000.000    94967.093    36000.000    58967.093    6551.899    101518.99    301032.91
2    …    …    …    …    …    …    …
3    …    …    …    …    …    …    …
4    …    …    …    …    …    …    …
5    86333.721    94967.093    8633.372    86333.721    9592.636    104559.73    0.000
Cộng         474835.465    114835.47    360000.00    40000.00    514835.47     

b) + Lượng trái phiếu thu hồi.
n    Pv    Cf    I    V    D
1    800000    205674    72000    133674    666326
2    …    …    …    …    …
3    …    …    …    …    …
4    …    …    …    …    …
5    188692    205674    16982    188692    0
Cộng         1028370    228370    800000     
                    
+ Số tiền chi trả trái phiếu.
n    Pv    Cf    I    V    D
1    400000000    102836983    36000000    66836983    333163017
2    …    …    …    …    …
3    …    …    …    …    …
4    …    …    …    …    …
5    94345856    102836983    8491127    94345856    0
Cộng         514184914    114184914    400000000     

27. Một công ty tài chính phát hành 20.000 trái phiếu, mệnh giá là 1.000.000 đ/TP, giá phát hành là 950.000 đ/TP, lãi suất là 10%/năm (lãi kép). Tiền trái phiếu được trả đều cả vốn lẫn lãi mỗi năm.
 Yêu cầu: Xác định tỷ suất sinh lời của trái phiếu trong các tình huống sau:
a). Tại thời điểm phát hành trái phiếu? 
b) Tại cuối năm thứ 1; Cuối năm thứ 6 ?
Đáp số: a). 11,21%;         b1). 15,79%;    b2). 11,19%          b3). 10,84%

28. Một trái phiếu có mệnh giá là 100.000 đ, thời hạn lưu hành là 5 năm, lãi suất đưa ra của Doanh nghiệp là 10%/năm. Nhà đầu tư đề nghị được tính lãi suất là 12%/năm. Hãy xác định giá bán của trái phiếu ?
Đáp số: 92.790 đ/TP

29. Một trái phiếu có mệnh giá 200.000 đ, thời hạn lưu hành 4 năm, lãi suất là 10%/năm, lãi trả nữa năm một lần. Lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư là 12%/năm. Hãy xác định giá bán của trái phiếu ?
Đáp số: 189.622 đ/TP
30. Một trái phiếu có mệnh giá là 1.000.000 đ, được hưởng lãi suất huy động là 12%/năm trong thời gian là 3 năm, tiền lãi được thanh toán mỗi quý 1 lần, lãi suất mong muốn của nhà đầu tư là 14%/năm; Hãy xác định giá bán của trái phiếu ?
    Đáp số: 967.795 đ/TP
31. Cổ phiếu của công ty ABC có mệnh giá là 100.000 đ/CP, cổ tức dự kiến chia trong năm tới là 20%; Dự kiến giá cổ phiếu của công ty ABC trong năm tới sẽ là 150.000 đ/CP. Hỏi nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trên với giá bao nhiêu, nếu lãi suất kỳ vọng là 25% ?
Đáp số: 136.000 đ/CP
 

Thông tin Liên hệ Phạm Gia Sport

Địa chỉ: 16 Thạnh Xuân 38, P.Thạnh Xuân, Q.12, Tp.HCM

Hotline: 0917399944

Email: info@dungcuthethaophamgia.com

Web: https://dungcuthethaophamgia.com/

Tin tức liên quan

í quyết đập bóng chuyền mạnh và chuẩn xác cho người mới tập

Đập bóng chuyền mạnh và chuẩn xác là kỹ năng cơ bản và quan trọng trong môn thể thao này. Đối với những người mới tập chuyền bóng, việc học cách đập bóng một cách đúng kỹ thuật sẽ giúp nâng cao kỹ năng và đạt được hiệu quả khi thi đấu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đập bóng chuyền mạnh và chuẩn xác cho người mới tập.

Hướng dẫn chọn vợt bóng bàn phù hợp theo từng đối tượng chơi

Việc chọn một chiếc vợt bóng bàn phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng giúp người chơi thực hiện các cú đánh chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, việc chọn vợt bóng bàn phù hợp sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng chơi, bao gồm người mới chơi, người chơi lâu năm, những người chơi thi đấu chuyên nghiệp hay trẻ em. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn vợt bóng bàn phù hợp theo từng đối tượng chơi.

Hướng dẫn chọn vợt bóng bàn phù hợp cho người mới chơi

Bóng bàn là một trò chơi vận động phổ biến và thú vị, tuy nhiên, việc chọn được chiếc vợt bóng bàn phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn thực hiện các cú đánh chính xác và hiệu quả. Đối với người mới tập chơi bóng bàn, việc chọn được chiếc vợt phù hợp với khả năng và phong cách chơi sẽ giúp nâng cao kỹ năng và tạo động lực cho người chơi. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách chọn vợt bóng bàn phù hợp cho người mới chơi.

Hướng dẫn chọn váy phù hợp cho các cô nàng chân ngắn

Với những cô nàng chân ngắn, việc chọn được chiếc váy phù hợp sẽ giúp tôn lên vóc dáng và tạo nét duyên dáng cho bản thân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm chiếc váy hoàn hảo không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt khi có quá nhiều loại váy trên thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn váy phù hợp cho các cô nàng chân ngắn.

Gợi ý 30+ món quà Noel cho bé đẹp và ý nghĩa nhất 2022 - Hướng dẫn chọn quà Noel cho bé

Năm mới đang đến gần và việc chuẩn bị tặng quà cho bé vào dịp Noel trở thành một trong những việc cần được lưu ý và quan tâm. Tuy nhiên, việc chọn quà cho bé lại không phải lúc nào cũng dễ dàng vì sự đa dạng và phong phú của các loại quà tặng. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể chọn ra những món quà Noel đẹp và ý nghĩa nhất cho bé vào năm 2022.

Hướng dẫn chọn nước hoa phù hợp nhất cho nữ giới

Nước hoa là một trong những vật dụng trang điểm không thể thiếu của phái đẹp, giúp tăng thêm sự quyến rũ và tự tin. Tuy nhiên, việc chọn được loại nước hoa phù hợp nhất với sở thích và phong cách của mỗi người là rất quan trọng để có thể tạo nên mùi hương độc đáo và thể hiện cá tính riêng của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn nước hoa phù hợp nhất cho phụ nữ.

Hướng dẫn chọn máy tập thể thao công viên phù hợp với nhu cầu của bạn

Máy tập thể thao công viên là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn tập luyện ngoài trời và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, việc chọn máy tập thể thao phù hợp với nhu cầu của bạn có thể gặp nhiều khó khăn và khiến bạn bối rối. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn máy tập thể thao công viên phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hướng dẫn chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của trẻ em

Việc chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của trẻ em là rất quan trọng để giúp trẻ phát triển khả năng vận động, sáng tạo và tư duy logic. Tuy nhiên, việc lựa chọn đồ chơi thích hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi có quá nhiều lựa chọn trên thị trường hiện nay. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của trẻ em.

Hướng dẫn chơi và đổi hướng trên ván trượt skateboard

Skateboard là một trong những môn thể thao đường phố được yêu thích và trở thành một phong cách sống. Nếu bạn mới bắt đầu chơi ván trượt skateboard, việc học cách chơi và đổi hướng trên ván trượt sẽ giúp bạn điều khiển và tận dụng tối đa khả năng của mình. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các kỹ thuật và bí quyết để chơi và đổi hướng trên ván trượt skateboard một cách hiệu quả.

Đăng ký nhận tin
Line
Chăm sóc khách hàng
Line

Gọi Tư Vấn: 0917399944

Phản hồi góp ý
Line

0917399944

info@dungcuthethaophamgia.com

Kết nối
Line
Thông tin liên hệ
Line
Thời gian làm việc
Line

Thứ 2 – CN: 7h00 – 17h00

DMCA.com Protection Status

Được chứng nhận
Line
Chứng nhận
Chấp nhận thanh toán
Line
Chập nhận thanh toán